Hệ thống bơm tiêm thuốc CT scan contrast media injector ASA-300

  • Nhà sản xuất: Shenzhen Anke High-tech Co., Ltd.
  • Nơi sản xuất: Trung Quốc

090 6433 743