Hệ thống chụp CT ANATOM Precision Multi-Slice Spiral CT

  • Nhà sản xuất: Shenzhen Anke High-tech Co., Ltd.
  • Nơi sản xuất: Trung Quốc

090 6433 743