Bộ lưu điện Santak – Mã hàng RACK3KSEBM

Ắcqui của UPS Santak Rack3KS. Khách hàng có thể mua 01 bộ hoặc nhiều bộ kết hợp với 01 bộ xử lý Santak Rack3KS để cấu thành 01 hệ UPS và kéo dài thời gian lưu điện.

090 6433 743