SMS Modem

SMS Modem sẽ gởi tin nhắn đến danh sách số điện thoại được cài đặt, cung cấp các thông tin về sự kiện liên quan đến UPS và nguồn điện. SMS Modem sẽ gởi tin nhắn đến danh sách số điện thoại được cài đặt, cung cấp các thông tin về sự kiện liên quan đến bộ lưu điện và nguồn điện. Được gắn vào máy tính và máy tính được cài phần mềm Winpower.

090 6433 743